Дистанционное обучение

1 класс

развернуть

1 клас

Прадмет

Тэма ўрока

Заданне

Беларуская літаратура (навучанне чытанню)

Роля літары ю ў складзе пасля зычнай

Буквар с. 114

Чытанне верша Я, Коласа «На рэчцы зімою».

Буквар с. 115

Ветлівыя словы беларускай мовы. Чытанне тэксту Д. Бічэль «Курапатка»

Буквар с. 116 - 117

Беларуская мова (навучанне пісьму)

Літары дз, Дз

Пропісь 2, с 36 - 37

Літары ё, Ё

Пропісь 2, с 38 - 39

Літара ю

Пропісь 2, с 40 - 41

Русский язык

Сказка – в жизни подсказка (1 урок)

Учебник с. 62, з. 1

Рабочая тетрадь с. 35 – 36, з. 1 - 2

Матэматыка

Таблічнае адніманне з лікамі 5, 6

Падручнік с. 76 – 77

Сшытак с. 40

Таблічнаве адніманне з лікамі 7, 8, 9

Падручнік с. 78 – 79

Сшытак с. 41

Пазатаблічнае адніманне з лікакмі 5, 6, 7, 8, 9

Падручнік с. 80 – 81

Сшытак с. 42

Пазатаблічнае складанне з утварэннем ліку 20. Пазатаблічнае адніманне ад ліку 20

Падручнік с. 82 – 83

Сшытак с. 43

Чалавек і свет

Змены ў жыцці дзікіх жывёл вясной

Падручнік с. 50 – 51

Кніга для чытання с. 90 - 93

Працоўнае навучанне

Плоскасцевае мадэляванне

 

Выяўленчае мастацтва

Малюнак нацюрморта з прадметаў побыту

 

Вітды і жанры выяўленчага мастацтва. Скульптура. Анімалістычны жанр. Мядзведзь

 

Музыка

Музыка перадае пачуцці чалавека

 

Фізічная культура і здароўе

Алімпізм і Алімпійскі рух. Уяўленне пра Алімпійскія гульні старажытнасці. Легенды і міфы Алімпіяд. Праграма і ўдзельнікі Алімпійскіх гульняў старажытнасці. Апошнія Алімпійскія гульні старажытнасці. Уяўленне пра здароўе і здаровы лад жыцця. Рэжым дня вучня 1 класа. Уплыў заняткаў фізічных практыкаванняў на здароўе, настрой, вучобу

 

Групоўка з зыходнага становішча стоячы, седзячы, лежачы на спіне

 

Гадзіна спорту і здароўя

Гульні з выкананнем страявых каманд “Падарожжа на караблі”, “Елачкі – бярозкі”

 

свернуть

3 класс

развернуть

прадмет

заданні

1

Беларуская мова

Практыкаванні на замацаванне 157 (пісьмова), 158 (п), 159 (п), 160 (в). Новы матэрыял  - пр. 166(пісьмова), 168 (вусна), вывучыць правіла на с.96

2

Беларуская літаратура

Беларуская народная казка “Лёгкі хлеб”, пераказ; с.56-58, выразна чытаць, скласці план.

Выразнае чытанне верша “Тата ў Ромы – аграном”

3

Руская мова

Изучение нового материала – с 59(прочитать), упр. 105 (письменно), с.60 –выучить правило, упр. 107 (п),

С.63 – выучить правило, упражнения для закрепления: 113(п), 115(у)

4

Руская літаратура

С.87-89, прочитать текст о стихотворениях-описаниях,

С.89-91, выразительное чтение стихотворений «Осень», «Поёт зима – аукает».

5

Математика

Заданні на паўтарэнне: с.85, № 3, 5, 8

С.86 №1,2, с.87 № 4,6,7,9.

Новы матэрыял – с.88 – вывучыць правіла ў рамцы, № 1,2.

С.89, № 6,7,9.

6

Чалавек і свет

Прачытаць параграф на с.107-11, адказаць на пытанні.

Выканаць заданні 98, 100, 101 у рабочым сшытку.

свернуть

Белорусский язык и литература

развернуть

Беларуская мова

Клас

Тэма ўрока

Заданне

6

1.Змяненне і ўжыванне лічэбнікаў сорак, сто, дзевяноста; змяненне і правапіс складаных лічэбнікаў.

2.Скланенне, ужыванне і правапіс састаўных колькасных лічэбнікаў.

3.Скланенне, ужыванне і правапіс парадкавых лічэбнікаў.

П.46, с.169-171, пр.298,299,300,301

 

П.46, с.172-174, пр.302-306

П.47, с.175-177, пр.308-313

7

1.Прыназоўнік як службовая часціна мовы

2.Вытворныя і невытворныя прыназоўнікі

П.33,34, пр.246-251

 

П.35, пр.253-255

8

1.Сказы з адасобленымі дапаўненнямі.

2.Знакі прыпынку пры адасобленых дапаўненнях.

П.49, пр.345,346

 

П.49, пр.347,348

10

1.Прыслоўе. Утварэнне і правапіс прыслоўяў, разрады прыслоўяў. Ступені параўнання.

П.41-43, пр.337-341

 

Беларуская літаратура

Клас

Тэма ўрока

Заданне

6

1.Іван Пташнікаў “Алені”

 

 

 

2.Іван Пташнікаў “Алені”

Вызначыць эпізоды, важныя для характарыстыкі галоўных герояў.

Прадумаць адказ на пытанне”Чаму так вабіла Ірку прырода?”

7

1.Мікола Лупсякоў “Мэры Кэт”

 

2.Алена Васілевіч “Горкі ліпавы мёд”

Вобраз галоўнага героя твора.

Вызначыць эпізоды, важныя для характарыстыкі галоўных герояў

8

Ідэя паэмы Янкі Купалы “Магіла льва”

Галоўныя вобразы паэмы.

10

Уладзімір Караткевіч “Каласы пад сярпом тваім” (1 кніга)

Духоўны воблік галоўнага героя.

 

5 клас Беларуская мова

1.

Адназначныя і мнагазначныя словы

пар.23, пр. 179

2.

Прамое і пераноснае значэнне слова

пар.24, пр. 182

3.

Прамое і пераноснае значэнне слова

пар.24, пр.184

5 клас Беларуская літаратура

1.

Г. Далідовіч “Страта”

Эвалюцыя ўзаемаадносін хлопчыкаў

Падабраць назвы да частак. Падрыхтаваць вуснае паведамленне пра сяброўства Стася і Міці

2.

Маральнае сталенне Стася

Падрыхтаваць вусную параўнальную характарыстыку Стася і Міці

9 клас Беларуская мова

1.

Спосабы перадачы чужой мовы. Асаблівасці будовы сінтаксічных канструкцый з простай мовай

пар. 32,33, пр236

2.

Знакі прыпынку ў сказах з простай мовай

пар. 33, пр. 239

9 клас Беларуская літаратура

1.

І. Шамякін. Аповесць “Непаўторная вясна”

Падабраць цытаты для характарыстыкі

2.

І. Шамякін. Аповесць “Непаўторная вясна”. Духоўны свет Пятра і Сашы

Падрыхтаваць паведамленне “Маральна-этычныя праблемы ў аповесці”

свернуть

Русский язык и литература

развернуть

5  класс Русский язык

1.

Правописание гласных о-а в корне с чередованием –лож-//-лаж-

пар.13, упр.134

2.

Правописание гласных о-а в корне с чередованием –раст-(-ращ-)//-рос-

пар.13, упр.138

3.

Правописание гласных о-а в корне с чередованием –кос- //-кас-

пар.14,упр. 148

5  класс Русская литература

1.

М.Ю.Лермонтов. Стихотворение «Бородино». «Вам не видать таких сражений»

Выучить отрывок наизусть (начало Скажи ка, дядя, конец За Родину свою ) 5 столбиков

2.

М.Ю.Лермонтов. Стихотворение «Бородино». «Изведал враг в тот день не мало»

Прочитать И.С. Тургенева «Муму»

6 класс Русский язык

1.

Суффиксы –к- и –ск- в именах прилагательных

пар.59, упр.414, 416

2.

Слитное и дефисное написание сложных прилагательных

пар.60, упр. 422

3.

Имя числительное как часть речи. Разряды числительных по значению

пар.61, 62,упр.426, 429

6 класс Русская литература

1.

Н.В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством».Литературное творчество

Написать сочинение «Как Вакуле удалось преодолеть козни черта»

2.

Л.Н. Толстой. Повесть «Детство». Главы «Учитель Карл Иванович», «Приготовления к охоте», «Охота».

Прочитать главы и подготовить пересказ событий одной из прочитанных глав

 

свернуть

Иностранный язык

развернуть

Клас

Тэма

Заданне

3

Мой хатні любімца.

С.69 – 71

Пр.16,с.72

3

Звяры ў заапарку.

С.72 – 73

Пр.1(с),с.73

3

Наведванне заапарку.

С.74 – 75

Пр.4(b),с.76

4

Што і дзе знаходзіцца?

С.62 – 64

Пр.3(g),с.65

4

Мэбля ў маім пакоі.

С.66 – 67

Пр.4(е),с.67

4

Пакой майго нямецкага аднагодкі.

С.68 – 70

Пр.6(d),с.70

5

Падарожнічаем на цягніку.

С.67 – 69

Пр.4(a),с.69

5

Віды транспарту ў Германіі.

С.70 – 72

Пр.5©,с.72

5

Дарожныя правілы для веласіпедыстаў.

С.73 – 75

Пр.6(с),с.75

6

Мае любімыя ландшафты.

С.179 – 181

Пр.2(n),с.181

6

Лес у Германіі.

С.182 – 183

Пр.4(с),с.183

6

Нашы любімыя кветкі.

М.183 – 185

Пр.5(f),с.185

7

Славутасці горада.

С.203 – 205

Пр.3(с),с.205

7

Музеі ў Германіі і Беларусі.

С.206 – 208

Пр.4(f),с.208

7

Гарады – візітныя карткі краіны.

С.208 – 211

Пр.6(с),с.211

8

Літаратура для моладзі.

С.177 – 179

Пр.4(d),с.178

8

Беларуская літаратура ўчора і сення.

С.179 – 182

Пр.6(b),с.181

8

Мой любімы беларускі пісьменнік.

С.182 – 184

Пр.7(d),с.184

9

Тэмпература ў розныя поры года.

С.220 – 221

Пр.4(d),с.221

9

Надвор’е і вольны час.

С.221 – 223

Пр.5(f),223

9

Прагноз надвор’я і народныя прыкметы.

С.223 – 226

Пр.6(d),с.226

10

Удзел моладзі ў грамадскім жыцці.

С.194 – 198

Пр.1(g),с.198

10

Моладзевыя арганізацыі ў Гермаіі і Беларусі.

С.200 – 202

Пр.2(g),с.201

10

Валанцёрскі рух.

С.202 – 203

Пр.3(d),с.202

свернуть

Математика

развернуть

Клас

Тэма

Змест

5

1.Плошча прамавугольнага трохвугольніка і некаторых відаў многавугольнікаў

 

2.Сярэдняе арыфметычнае некалькіх лікаў

§14, №317, 319, 321(пісьмова), №329(пісьмова),

№324(1 сл.) вусна

§15(правіла вывучыць),

№330(а,в,д), 332-335, 337, 338

 

6

1.Наглядныя прадстаўленні цел у прасторы, прыклады разгортак цел

2.Акружнасць. Круг. Формулы даўжыні акружнасці і плошчы круга

Раздзел 6, §1, №1-3(вусна),

№4-6(пісьмова), №8-9(вусна)

 

Раздзел 6, §2, №10(вусна),

№11-14(а, б), №18-24 (пісьмова)

 

7

(алгебраічны кампанент)

1.Сістэма лінейных ураўненняў з дзвюма зменнымі

 

2.Спосабы рашэння сістэмы лінейных ураўненняў з дзвюма зменнымі

Раздзел 4, §23, №4.62-4.64(вусна),

№4.65-4.70(пісьмова)

 

Раздзел 4, §24, №4.90-4.93,

№4.101

 

7

(геаметрычны кампанент)

Пабудова бісектрысы вугла. Пабудова сярэдзіны адрэзка

§29, №265, 267

8

(алгебраічны кампанент)

Сістэмы і сукупнасці квад-ратных няроўнасцей

§16(прыклады рашэння),

№3.200-3.202(а, в), 3.203, 3.204(а, в), 3.206(а), 3.209(а), 3.211-3.212(а)

8

(геаметрычны кампанент)

1.Узаемнае размяшчэнне акружнасцей

2.Цэнтральны і ўпісаны вуглы

§26, №370, 372

 

§27(азначэнні, тэарэма, вынікі), тэст 1-2 вусна,

разабраць ключавыя задачы,

№381(б), 383(в), 387, 389(б), 392, 395(б)

9

(алгебраічны кампанент)

Сума бясконца спадальнай геаметрычнай прагрэсіі

§19, №4.295-4.301

 

9

(геаметрычны кампанент)

Знаходжанне даўжыні акружнасці і плошчы круга

§19, №275, 276(в), 277(в), 278(б)

 

10

(алгебраічны кампанент)

1.Пераўтварэнне выразаў, якія змяшчаюць карані п-й ступені

2.Ступень з рацыянальным паказчыкам

§15, №2.120, 2.121, 2.124, 2.126, 2.127, 2.137-2.147

П.1.8, №1.134 - 1.144 (няцотныя пункты)

10

(геаметрычны кампанент)

Двухгранны вугал. Перпен-дыкулярнасць плоскасцей

§4 (п.1,2), №415-417(вусна), №418,423(пісьмова)

свернуть

Информатика

развернуть

Класс

Тема урока

Задание

6

Компьютерный исполнитель Чертёжник

§ 18

Изучение и изменение готовых программ

§ 19

7

Создание и редактирование векторного изображения

§ 24

8

Колонки. Таблицы

§ 21, 22

9

Моделирование в задаче полёта тела, брошенного под углом к горизонту.

Моделирование средствами текстового процессора

§ 24

 

§ 25

10

Структурирование текстовых моделей с использованием стилей, генерация оглавления

§ 8, 9

свернуть

География

развернуть

Клас

 

Тэма

Дамашняе заданне

5

(чалавек і свет)

Як чалавек выкарыстоўвае ваду

п.28, пыт.1,2, с.132, запоўніць сшыткі на друкаванай аснове

 

6

Паверхневыя воды. Рэкі

п.24, тэрміны, знаць і умець паказваць на карце буйнейшыя рэкі мацерыкоў і вадаспады (Вікторыя і Анхель)

 

7

Унутраныя воды Паўночнай Амерыкі. Сучаснае абледзяненне мацерыка.

Прыродныя зоны Паўночнай Амерыкі. Асаблтвасці іх прасцірання, ахова прыроды

 

п.24, знаць і умець паказваць на карце буйнейшыя рэкі і азёры мацерыка, Панамскі канал, Ніягарскі вадаспад вадапады, запаўненне контурнай карты

 

8

Сацыяльна-эканамічныя рэгіёны Паўночнай Амерыкі. Палітычная карта і насельніцтва Паўночнай і Цэнтральнай Амерыкі

 

п.46, азначэнне тэрміна “Мегаполіс”, пыт.1-5, запаўненне контурнай карты

8

Краіны Паўночнай Амерыкі. ЗША

п.47, ведаць сталіцу і буйнейшыя эканамічныя цэнтры, зпаўненне контурнай карты

 

9

Брэсцкая вобласць

 

п.44, запаўненне контурнай карты

 

10

Лясная гаспадарка, паляванне і развядзенне дзічы

 

п.46, с.221 - 222

10

Сфера паслуг

п.53,  с.252 Пыт.1, с.255.

п.52, пыт.2, с.251, запаўненне контурнай карты

 

свернуть

Биология

развернуть

Клас

 

Тэма

Дамашняе заданне

6

Прэснаводная экасістэма - возера

п.23,

скласці 3 ланцугі харчавання возера

7

Будова насення. Лабараторная работа №11 “Будова насення аднадольных і двухдольных раслін” НПБП

 

п.39, аформіць вынікі лабараторнай работы

7

Прарастанне насення

п.40, скласці схему “Умовы прарастання насення”

8

Знешняя будова, шкілет і мускулатура млекакормячых

 

п.51, пыт.1-5, с.191

8

Унутраная будова млекакормячых на прыкладзе свойскага сабакі

п.52, скласці табліцу “Сістэмы органаў млекакормячых і іх функцыі”

9

Агульная характарыстыка абмена рэчываў і энергіі

 

п.35, пытанні 1-5

9

Асновы рацыёна харчавання. Піраміда харчавання. Практычная работа №3 “Складанне сутачнага рацыену  і рэжыму харчавання”

 

п.36, аформіць вынікі практычнай работы

10

Генетыка полу

 

п.45, біялагічныя тэрміны

10

Адпрацоўка спосабаў дзеянняў пры рашэнні задач па тэме “Наследаванне

прымет, счэпленых з полам”

 

п.45, пыт 1-8, с.193 (пісьмова ў рабочы сшытак)

свернуть

Человек и мир

развернуть

5 клас

Як чалавек выкарыстоўвае ваду

п.28, пыт.1,2, с.132, запоўніць сшыткі на друкаванай аснове

свернуть

Искусство

развернуть

Клас

Тэма ўрока

Заданне

6

Фатаграфія як від мастацтва

П.27,28, стварыць невялікі альбом з фатаграфіямі сям’і

7

Мастацтва этрускаў: папярэднікі вялікіх рымлян

П.27, пытанні і заданні, c,148

свернуть

Обществоведение

развернуть

Медицинская подготовка

развернуть

10 класс

Уплыў знешніх і ўнутраных фактараў на дзеянне лекавых рэчываў на арганізм

П. 2.1.2; 2.1.3

свернуть
Ещё в этом разделе